Ερευνητικά Προγράμματα

spot-view logo

Spot View
Βιώσιμες διεργασίες και βέλτιστες τεχνολογίες για αποδοτική χρήση βιομηχανικού νερού

Ο στόχος του έργου SpotView είναι η ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων, βιώσιμων και αποδοτικών διεργασιών και τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων - ιδίως του νερού - σε τρεις βιομηχανικούς τομείς (Γαλακτοβιομηχανία, Βιομηχανία Χάρτου και βιομηχανία Χάλυβα), στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

medifit logo

Medifit

Στόχος του έργου είναι να επικεντρωθεί στην ανιχνευσιμότητα και τον έλεγχο της αυθεντικότητας των παραδοσιακών μεσογειακών τροφίμων χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης και λογισμικoύ. Το έργο επικεντρώνεται στα υψηλής προστιθέμενης αξίας μεσογειακά προϊόντα μελιού και τυριού που έχουν θρεπτική αξία και είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Foster logo

Foster-xR

Το έργο Foster-xR στοχεύει στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία και στην επιστήμη των τροφίμων και στη βελτίωση της ικανότητας των ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της βιομηχανίας, σε αυτές τις τεχνολογίες.

i-EAT
Έξυπνος Έλεγχος Ασφάλειας Τροφίμων

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής με τη χρήση αισθητήρων και IoT παρέχει εργαλεία για δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος που συνδυάζει τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, αισθητήρες και διαδικασίες στατιστικού ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, με επίκεντρο το τελικό γαλακτοκομικό προϊόν.

Agile4.0-Cluster

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευέλικτη Βιομηχανία του Μέλλοντος

CoFi bio-yo

Βασικός στόχος του CoFi bio-yo είναι η εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για τη βελτιστοποίηση των τεχνο- και βιο- λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός παραδοσιακού προϊόντος, του γιαουρτιού.