Πρόσκληση μετόχων σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση (2/12/16)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 09/11/2016 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2/12/2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων με τις τράπεζες για την υπογραφή συμφωνητικού αναστολής ενεργειών (standstill) και μνημο­νίου κατανόησης για την αναδιάρθρωση των δανείων.
  2. Έγκριση προσχεδίου συμφωνητικού standstill.
  3. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για ολοκλήρωση διαπραγμα­τεύ­σεων με τις τράπεζες.
  4. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας δεν επιτευχθεί απαρτία και η συνεδρίαση αυτής ματαιωθεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εγκύρως σε επαναληπτική συνεδρίαση την 14/12/2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η αρχική ή η επαναληπτική συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την αρχική ή την επαναληπτική συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Κουφάλια, 9/11/2016

 Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»

Μαρία Χατζάκου
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

επιστροφή