Πρόσκληση Μετόχων σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση (13/07/17)

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»
με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 20.06.2017 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2017, μέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 πμ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρία. Έγκριση του Προγράμματος κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρίας με τις Τράπεζες EUROBANK ERGASIAS AE, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Καθορισμός του ύψους και των εξασφαλίσεων του Δανείου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και των εξασφαλίσεων του Δανείου.  Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή του προγράμματος, της Σύμβασης Κάλυψης του Δανείου, τους τίτλους των Ομολογιών και τις εξασφαλίσεις του Δανείου για λογαριασμό της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας δεν επιτευχθεί απαρτία και η συνεδρίαση αυτής ματαιωθεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εγκύρως σε επαναληπτική συνεδρίαση την 24η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 πμ. στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσει επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των Μετόχων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η αρχική ή η επαναληπτική συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την αρχική ή την επαναληπτική συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

 

Κουφάλια, 20.06. 2017

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»

Μαρία Χατζάκου

επιστροφή