Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση (25/08/17)

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 18.07.2017 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου  2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11,30 πμ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2ο :Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και, γενικά, για τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3ο: Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση  για τον έλεγχο της  χρήσης  01.01.2017 – 31.12.2017 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 § 5 ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής του

4ο :Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016 και προέγκρισή τους  για το έτος  2017.

5ο : Έγκριση μισθού της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και  Διευθύνουσας Συμβούλου για το έτος 2016 και προέγκριση μισθού της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου για το έτος 2017

           Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η αρχική ή η επαναληπτική συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την αρχική ή την επαναληπτική συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

 

Κουφάλια, 18.07.2017

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Χατζάκου

επιστροφή