Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (25/08/2021)

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με Α.ρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384 και αρ.ΓΕΜΗ 057242004000  

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 05.06.2020 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 25η  Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρείας στα  Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ο: Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και, γενικά, για τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

3ο: Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013.

4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους για την χρήση έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έτους 2021.

6ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.

8ο: Διάφορα θέματα.

          Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η αρχική ή η επαναληπτική συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την αρχική ή την επαναληπτική συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

 

Κουφάλια, 30.07.2021

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

επιστροφή