Πρόσκληση Μετόχων σε Γενική Συνέλευση (30/07/15)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»  με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και  ΑρΓΕΜΗ 057242004000

 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 29.06.2015 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και, γενικά, για τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, κατά τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 § 5 ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής του
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014  και προέγκρισή τους  για το έτος  2015
5. Έγκριση μισθού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2014 και προέγκριση μισθού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2015
6. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και άλλα θέματα.
 
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
 
Κουφάλια, 29 Ιουνίου 2015
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»
επιστροφή