Πρόσθετη Πρόσκληση Μετόχων (22/10/15)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»  με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 05.10.2015 απόφαση του, κατόπιν αιτήματος της μετόχου Ουρανίας Χατζηθεοδώρου, συζ. Αθανασίου Καλουπτσίδη, προσέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2 κ.ν. 2190/1920, στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συγκλήθηκε δυνάμει της από 22.09.2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για την 22.10.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2.    Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και, γενικά, για τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014
3.    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, κατά τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 § 5 ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής του
4.    Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014  και προέγκρισή τους  για το έτος  2015
5.    Έγκριση μισθού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2014 και προέγκριση μισθού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2015
6.    Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και άλλα θέματα

και το ακόλουθο πρόσθετο θέμα:

7.     Λήψη απόφασης, σχετικά με τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στις οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρήση 2014, σε περίπτωση μη έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.


Κουφάλια, 5 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πέτρος Παπαδάκης

επιστροφή