Πρόσθετη Πρόσκληση Μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (28/12/15)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» 
με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 16.12.2015 απόφαση του, κατόπιν αιτήματος της μετόχου Ουρανίας Χατζηθεοδώρου, συζ. Αθανασίου Καλουπτσίδη, προσέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2 κ.ν. 2190/1920, στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συγκλήθηκε δυνάμει της από 04.12.2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για την 28.12.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

και το ακόλουθο πρόσθετο θέμα:

«2.     Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, κατά τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 § 5 ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής του»

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Κουφάλια, 16 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Πέτρος Παπαδάκης

επιστροφή