Πρόσκληση Μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (24/05/16)-Πρόσθετο θέμα

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»  με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  
 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 28.4.2016 απόφαση του, κατόπιν αιτήματος της μετόχου Μαρίας Χατζάκου Παπαδοπούλου, προσέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2 κ.ν. 2190/1920, στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συγκλήθηκε δυνάμει της από 20.04.2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για την 24.05.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου »

και το ακόλουθο πρόσθετο θέμα:

«2. Λήψη απόφασης για αποδοχή η μη της προτεινόμενης πρότασης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τη συμμετοχή των funds Sankaty και Bartons

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.


Κουφάλια, 28.4.2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου


Δημήτριος Θωμάς Συμεωνίδης

επιστροφή