Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (27/07/16)

«Πρόσκληση

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057242004000)

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου  2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 23, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ατο­μικών Οι­κο­νομικών καταστάσε­ων της εται­ρι­κής χρήσης 01.01.- 31.12.2015.
 2. Υποβολή και έγκριση των εκθέ­σεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των πεπραγ­μένων της χρήσης 2015
 3. Υποβολή των Ενο­ποι­ημένων Οικο­νομικών καταστάσεων της εται­ρικής χρήσης 01.01.- 31.12.2015 .
 4.  Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ενο­ποι­ημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το 2015
 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  χρήσης  2015 .
 6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της  χρήσης  2015 και μισθών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την  ίδια  χρήση.
 7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοι­κητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016
 8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός ανα­πληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης του 2016
 9. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρείας
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 11. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει (σύμφωνα με το Καταστατικό) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, προκειμένου να δοθεί στους μετόχους αντίστοιχη απόδειξη, που θα χρησιμεύσει δια τη συμμετοχή στην Συνέλευση.

 

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2016

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος – Θωμάς Συμεωνίδης

επιστροφή