Προσθήκη θεμάτων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (27/07/16)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 08.07.2016 απόφαση του, κατόπιν αιτήματος της μετόχου Μαρίας Χατζάκου Παπαδοπούλου, προσέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2 κ.ν. 2190/1920, στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συγκλήθηκε δυνάμει της από 28.06.2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για την 27.07.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.            Υποβολή και έγκριση των Ατο­μικών Οι­κο­νομικών καταστάσε­ων της εται­ρι­κής χρήσης 01.01.- 31.12.2015.

2.            Υποβολή και έγκριση των εκθέ­σεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των πεπραγ­μένων της χρήσης 2015

3.            Υποβολή των Ενο­ποι­ημένων Οικο­νομικών καταστάσεων της εται­ρικής χρήσης 01.01.- 31.12.2015 .

4.             Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ενο­ποι­ημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το 2015

5.            Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  χρήσης  2015 .

6.            Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της  χρήσης  2015 και μισθών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την  ίδια  χρήση.

7.            Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοι­κητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016

8.            Εκλογή ενός τακτικού και ενός ανα­πληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης του 2016

9.            Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρείας

10.         Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

11.         Διάφορες ανακοινώσεις

και τα ακόλουθα πρόσθετα  θέματα :

12.  Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και γενικά, για τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη χρήση από 01.01.2014 – 31.12.2014.

14.  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014.

15.  Έγκριση μισθού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2014.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

 

Κουφάλια, 08.07.2016

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος- Θωμάς Συμεωνίδης 

επιστροφή